Oblicz i sprawdź oprocentowanie konta żyrowego, konta rozliczeniowego, konta dziennego, kredytu dyzpozycyjnego itd.

Oblicz oprocentowanie różnych kont, odsetki za zwłokę w przypadku zaległych płatności z kapitalizacją i odsetkami od odsetek. Progi oprocentowania to instrument służący do obliczania wszystkich rodzajów oprocentowania oraz dla kont z bieżącymi wpłatami lub wypłatami, przy zmiennych stawkach procentowych i zmiennym stanie konta oraz o różnych kapitalizacjach.
Proszę kliknąć tutaj, aby obliczyć oprocentowanie w przypadku rachunków bieżących, takich jak konto żyrowe, konto rozliczeniowe itd. Informację na temat odsetek za zwłokę, odsetek ustawowych i podstawowej stopy procentowej otrzymają Państwo tutaj.
Obliczanie dni
Dni w ciągu roku
według kalendarza
360
Dni w miesiącu
według kalendarza
30

Kapitalizacja
rocznie
półrocznie
kwartalnie
miesięcznie
brak kapitalizacji

z doliczeniem
%


Zmiany oprocentowania po stronie ma
Data
Stopa procentowa

Zmiana oprocentowania po stronie winien
Data
Stopa procentowa

Ruch
Data
Kwota
Opis
(dodaj kolejne pola)
Oprocentuj dzień zamknięcia
Data zamknięcia okresu obrachunkowego

Odsetki
Data
Winien
Ma
Saldo
Opis
Dni
%
Odsetki
Sumuj
- - -
Saldo końcowe
copyright: studio-3b - prettau - southtyrol - italy - http://www.webfinancialtools.de


Tak obliczą Państwo odsetki na kontach rozliczeniowych, kontach żyrowych, jednodniowych i innych kontach.


Progi oprocentowania pomagają w obliczaniu oprocentowania kont żyrowych takich jak kredyty krótkoterminowe na rachunku bieżącym, kredyty dyspozycyjne, konta rozliczeniowe i konta wypłat wynagrodzeń. Jeśli na koncie dokonywane są wpłaty i wypłaty, stan konta może zmienić się z salda dodatniego na ujemne. Stąd nazwa konto żyrowe. Bank oblicza okresowo odsetki i księguje je na koncie (kapitalizacja). Obliczyć można zarówno odsetki od należności jak i odsetki za zwłokę w przypadku zaległości w płatnościach. Można obliczyć odsetek od odsetek poprzez ustawienia kapitalizacji.
Tablica odsetek uwzględnia zmienne stopy procentowe dla posiadanych środków i kredytu. Przy tym saldo dodatnie może zostać oprocentowane przy innej stawce aniżeli zadłużenie.
Obliczanie dni i kapitalizacja mogą zostać ustawione osobno dla stanów winien i ma.

Tabela ruch: Proszę podać datę, wpłaty (strona pozytywna) i wypłaty (strona negatywna). Jeśli chcą Państwo obliczyć odsetki, proszę podać kwotę wierzytelności.

Tabela stopy procentowe: Ponieważ stopa procentowa po stronie winien i ma może być różna, konieczne jest podanie stopy procentowej dla strony winien i ma w okresie czasu.

Obliczanie dni- kapitalizacja: W zależności od ustawień odsetki i odsetki kumulowane są obliczane w różny sposób. Proszę kliknąć na zakładkę "Obliczanie dni - kapitalizacja". Poprzez zakliknięcie poszczególnych opcji proszę określić, czy przy obliczaniu oprocentowania należy uwzględnić rok jako 360 dni a miesiąc 30 dni, czy też obliczenie powinno nastąpić zgodnie z kalendarzem.

Ustawienie kapitalizacji (kiedy odsetki powinny zostać dopisane do kapitału): Poprzez zakliknięcie poszczególnych opcji proszę określić, czy przy obliczeniu oprocentowania kapitalizacja powinna nastąpić miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie czy też dopiero na koniec okresu (brak odsetek kumulacyjnych).

Data zamknięcia: Proszę podać kiedy powinno nastąpić zamknięcie konta lub kiedy powinno zakończyć się oprocentowanie wierzytelności.

Oblicz: Proszę kliknąć na "oblicz" aby obliczyć oprocentowanie.

Zapisz: Zapisz dane bieżącego obliczenia.

Tabela „Progi oprocentowania“: Wynikiem obliczenia odsetek jest tabela progi oprocentowania.
Studio 3b - Wiese 79 - 39030 Prettau - info@webfinancialtools.de