Jak wysoka jest opłacalność obligacji,

na przykład zakupu obligacji skarbu państwa przy określonym kursie, określonej stopie procentowej oraz sprzedaży przy określonym kursie. Porównaj wysokość dywidendy z innymi formami inwestycji.

Tageberechnung:
Tage pro Jahr
kalendermäßig
360 Tage pro Monat kalendermäßig 30
Kapitalsierung:
jährlich
1/2 jährlich
1/4 jährlich monatlich keine Kapitalisierung

Cena kupna (kurs)
%
Kurs odkupu
%
Wartość nominalna (kwota nominalna)
Stopa procentowa
% rocznie
Data kupna
Wymagalność:
Okres kuponu
Ostatni termin wypłaty przed kupnem

Zysk kursowy
Odsetki narosłe w chwili zakupu
Odsetki narosłe w chwili sprzedaży
Płatne odsetki
Okres lokaty
Dni
Zysk łącznie
Dywidenda
% rocznie
Data
Kwota
Opis
copyright: studio-3b - prettau - southtyrol - italy - http://www.webfinancialtools.deWskazówka:

Obligacje (bony):

Obligacje skarbu Państwa, bony korporacyjne i inne obligacje są często emitowane "unter pari" czyli poniżej wartości nominalnej papierów wartościowych. Odsetki są naliczane od wartości nominalnej. W terminie wypłaty wypłacane są odsetki, podczas gdy kapitał zwracany jest dopiero na końcu okresu. Takie papiery wartościowe są często sprzedawane na giełdzie. W zależności od oprocentowania i innych czynników zmienia się kurs i tym samym cena kupna. Jeśli papier wartościowy zostanie kupiony przed końcem okresu, nabywca zobowiązany jest do zapłaty nie tylko ceny kupna, ale także odsetek narosłych. Odsetki narosłe to odsetki naliczane od ostatniego terminu wykupu do chwili kupna. Za to otrzyma on wszystkie odsetki przy następnym terminie wypłaty. W czasie posiadania papieru wartościowego corocznie w terminie wypłaty otrzymuje on odsetki. Jeśli sprzeda on papier wartościowy przed upływem okresu, otrzyma od nabywcy oprócz ceny kupna taże odsetki narosłe od ostatniego terminu wypłaty do chwili sprzedaży. Za pomocą tego kalkulatora mogą Państwo obliczyć dywidendę obligacji, aby dokonać porównania z innymi formami inwestycji.

1) Obliczanie dni: Proszę ustalić, czy dni w ciągu roku mają zostać obliczane na podstawie kalendarza, czy też w postaci 30 dni w miesiącu i 360 dni w roku. W ten sposób możliwe jest dokonanie dokładnego porównania z innymi formami inwestycji.

2) Określenie okresów kapitalizacji: Proszę ustawić dowolne okresy kapitalizacji.

3) Kurs: Proszę podać kurs obligacji. Jest to procent wartości nominalnej obligacji.

4) Kurs: Proszę podać kurs odkupu obligacji. Wynosi on zazwyczaj 100 procent, może być jednak także większy lub mniejszy.

5) Wartość nominalna: Proszę podać wartość nominalną obligacji. Odsetki są naliczane od wartości nominalnej.

6) Stopa procentowa: Proszę podać wysokość stopy procentowej obligacji.

7) Data kupna: Proszę podać datę kupna obligacji. Sprzedawca otrzymuje odsetki narosłe od ostatniego terminu wypłaty przed kupnem do daty kupna.

7) Data sprzedaży: Proszę podać datę sprzedaży obligacji. Sprzedawca otrzymuje odsetki narosłe od daty sprzedaży do następnego terminu wypłaty. Jeśli papier wartościowy nie jest sprzedawany, proszę podać datę zwrotu (wymagalności) papieru wartościowego.

8) Okres kuponu: Proszę wybrać okres kuponu, w zależności od tego czy termin wypłaty następuje rocznie, półrocznie, kwartalnie czy miesięcznie.

9) Ostatni termin wypłaty przed kupnem: Proszę podać datę ostatniego terminu sprzedaży przed kupnem.


Oblicz: Proszę kliknąć na "oblicz", aby obliczyć opłacalność.

Wyniki:

1) Okres lokaty: Okres od kupna do sprzedaży papieru wartościowego podawany jest w dniach.

2) Odsetki narosłe w chwili kupna: Odsetki od ostatniego terminu wypłaty do terminu kupna. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty tych odsetek wraz z ceną kupna.

3) Zysk kursowy: Różnica między ceną kupna oraz wartością nominalną papieru wartościowego.

4) Odsetki narosłe w chwili sprzedaży: Odsetki od daty sprzedaży do następnego terminu wypłaty. Te odsetki otrzymuje sprzedawca wraz z ceną sprzedaży.

5) Kupon: Kupon to odsetki, które otrzymuje posiadacz papieru wartościowego przez okres jego posiadania.

6) Zysk łącznie: Różnica między ulokowanym a uzyskanym kapitałem.

4) Dywidenda: Rzeczywiste oprocentowanie obligacji przy uwzględnieniu zysków kursowych oraz oprocentowania. Dywidenda pozwala na dokonanie obiektywnego porównania z innymi formami lokaty.Studio 3b - Wiese 79 - 39030 Prettau - info@webfinancialtools.de