Oblicz wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) oraz NPV (Net Present Value)

NPV (Net Present Value) oraz wewnętrzna stopa procentowa (IRR) są obliczane na podstawie sumy inwestycji oraz bieżących (również nieregularnych) wpłat i wypłat. IRR podaje, przy jakiej wewnętrznej stopie zwrotu oprocentowana jest inwestycja, jeśli ma być ona spłacona po określonym czasie. NVP to przepływ gotówki danego okresu. W ten sposób można na przykład obliczyć, czy opłaca się zaciągnięcie kredytu na określoną inwestycję. NPV może być także obliczone dla alternatywnej wewnętrznej stopy procentowej.
Tabela NPV

Koszty

Zyski

Saldo

NPV

NPV (stara)

Liczba

Koszty nabycia

Koszty okresowe

Zyski okresowe

Wewnętrzna stopa procentowa

alternatywna stopa procentowa

copyright: studio-3b - prettau - southtyrol - italy - http://www.webfinancialtools.de
Instrukcje dotyczące obliczenia wewnętrznej stopy procentowej (IRR) oraz NPV (Net Present Value)
Wewnętrzna stopa procentowa(IRR) informuje, jak wysokie jest oprocentowanie inwestycji w połączeniu z szeregiem wpłat i wypłat. Dla każdego okresu obliczana jest wartość bieżąca netto NPV (Net Present Value). Mówiąc innymi słowami: jak wysoka jest wewnętrzna stopa zwrotu = opłacalność oraz Cash Flow inwestycji przy bieżących kosztach i zyskach, jeśli amortyzacja miałaby nastąpić po upływie określonego czasu.

Przykład: Wybudowanie nieruchomości kosztuje 2.000.000; Dochody z czynszu opiewają rocznie na kwotę 250.000, roczne koszty z kolei na 70.000. Inwestycja według planu powinna być spłacona po 20 latach. Po tym czasie wartość nieruchomości będzie wynosić 750.000. Jaka jest wysokość wewnętrznej stopy procentowej= IRR inwestycji? Ile wynosi NPV (Net Present Value) podczas okresu spłaty?

Taki rodzaj kalkulacji można wykorzystać przy porównywaniu opłacalności inwestycji o różnych poziomach zysków i wydatków. Płatności są dyskontowane na dowolny okres przy wewnętrznej stopie zwrotu (IRR). Dodatkowo możliwe jest obliczenie NPV przy alternatywnych stopach procentowych.

Podawanie danych: Bardzo często na początku inwestycja wiąże się z wysokim wydatkiem (suma inwestycyjna) i dopiero po upływie określonego czasu pojawiają się bieżące wydatki i zyski. W tym przypadku liczba okresów (najczęściej lat), koszty inwestycyjne, okresowe koszty i zyski są wpisywane w odpowiednie pola. Tabela NPV - IRR przy obliczaniu jest automatycznie wypełniana danymi.

Wskazówka: Nieregularne koszty i zyski mogą być wpisane bezpośrednio do tabeli NPV - IRR.

Liczba rat: Proszę podać okres inwestycji (najczęściej) w latach

Suma inwestycyjna: Proszę podać koszty zakupu (sumę inwestycyjną).

Okresowe koszty: Proszę podać kwotę okresowych kosztów.

Okresowe zyski: Proszę podać kwotę okresowych zysków.

Przepływy gotówki: Jeśli w czasie okresu inwestycyjnego istnieją różne przepływy gotówki, należy je podać bezpośrednio w tabeli NPV - IRR.

Alternatywna wewnętrzna stopa procentowa: Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, jaka byłaby wartość bieżąca netto (NPV) danego szeregu płatności i zysków przy alternatywnej wewnętrznej stopie procentowej, proszę podać alternatywną wewnętrzną stopę procentową i obliczyć tabelę NPV na nowo. Na końcu okresu inwestycyjnego wykazana zostanie pozytywna lub negatywna wartość pozostała.

Oblicz: Proszę kliknąć na "oblicz", aby obliczyć wewnętrzną stopę procentową(IRR) oraz NPV inwestycji.

Tabele NPV - IRR: Wynikiem obliczeń jest tabela NPV - IRR oraz wewnętrzna stopa procentowa.Studio 3b - Wiese 79 - 39030 Prettau - info@webfinancialtools.de

Counter