Oszczędzaj online - kalkulator emerytury w celu wyliczenia wysokości Państwa świadczeń emerytalnych.Portfel lokat kapitału składa się z reguły z lokat kapitału takich jak akcje, fundusze, nieruchomości, obligacje skarbu państwa, złoto i inne. Za pomocą tego kalkulatora mogą Państwo obliczyć dywidendę roczną portfela lokat kapitału. Wystarczy zestawić ze sobą zainwestowany kapitał i zyski. Wydatki pomniejszające zysk, takie jak prowizje i inne opłaty, należy odciągnąć. Obliczona zostanie przeciętna dywidenda roczna z lokaty.


Portfel- Oprocentowanie lokat kapitału

Obliczanie dni
Dni rocznie
według kalendarza
360
Dni miesięcznie
według kalendarza
30

rocznie
półrocznie
kwartalnie
miesięcznie

Data zamknięcia okresu obrachunkowego
Kapitał końcowy
wyliczona stopa procentowa


Lokata kapitału
Data
Kwota
Opis

(dodaj kolejne pola)


Lokata - portfel- rozliczenie
Data
Winien
Ma
Saldo
Opis
Dni
%
Odsetki
Sumuj
- - -
Saldo końcowe
copyright: studio-3b - prettau - southtyrol - italy - http://www.webfinancialtools.de

Wskazówki dotyczące portfela lokat kapitału
Kalkulator portfela lokat kapitału został stworzony dla inwestorów posiadających różnorodne lokaty kapitału o różnych wymagalnościach, którzy chcieliby wiedzieć, jak wysoka jest rentowność lokat. Należy podać lokaty kapitału (wpłaty) oraz wydatki (sprzedaże, opłaty, prowizje) w różnych terminach oraz saldo końcowe (suma lokat włącznie z zyskiem lub oszacowane lokaty kapitału w chwili obliczania). Obliczana jest przeciętna dywidenda wszystkich lokat.

Dzięki temu można obliczyć dywidendę roczną różnych form inwestycyjnych, takich jak akcje, fundusze, nieruchomości, złoto i inne.

Tabela Ruch: Proszę podać datę ruchu (lokaty kapitału, zakupu akcji, złota itd.) oraz odpowiednią kwotę. Wypłaty (sprzedaże) wprowadzane są po stronie negatywnej, natomiast wpłaty (lokaty, zakupy) po stronie pozytywnej.

Opcja obliczanie dni- kapitalizacja: Proszę kliknąć na zakładkę "Obliczanie dni- kapitalizacja:". Proszę określić, czy przy obliczaniu odsetek uwzględniany będzie rok jako 360 dni zaś miesiąc jako 30 dni, czy też ma nastąpić obliczanie według faktycznego kalendarza.

Kapitalizacja(kiedy odsetki powinny zostać doliczone do kapitału (sumy lokaty): Proszę określić czy kapitalizacja powinna nastąpić miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie czy też na końcu okresu.

Kapitał (suma inwestycyjna) z wliczonymi odsetkami: Tutaj proszę podać oszacowaną lokatę kapitału w chwili obliczenia włącznie z odsetkami.

Data zamknięcia: Proszę podać datę zamknięcia okresu obrachunkowego. Jeśli data nie zostanie wpisana, uwzględniona zostanie data ostatniego ruchu.

Oblicz: Proszę kliknąć na przycisk "oblicz", aby wyliczyć rentowność portfela lokat kapitału.

Wyliczona stopa procentowa (rentowność): Po obliczeniu w to pole wpisywana jest stopa procentowa.

Tabela „Lokata kapitału - portfel": Wynik obliczenia odsetek z portfolio lokat kapitału.


Zugriffszähler
Studio 3b - Wiese 79 - 39030 Prettau - info@webfinancialtools.de