Czym jest renta dożywotnia?


Pomimo, że uzgodnienia mogą być bardzo różne, w przypadku renty dożywotniej chodzi o sprzedaż nieruchomości, najczęściej domu albo mieszkania, przy czym cena sprzedaży jest wypłacana w całości lub okresowo w częściach (jako renta). W przypadku czasowej renty dożywotniej ustalany jest określony czas wypłacania, natomiast w przypadku typowych rent dożywotnich płatności następują do końca życia odbiorcy/odbiorców i ma to związek z oczekiwaną długością życia odbiorcy renty. W ten sposób nieruchomości są przekazywane dzieciom już za życia rodziców. Często sprzedawca wciąż może korzystać z nieruchomości.


Pojęcia renty dożywotniej nie należy mylić z bardzo rozpowszechnioną w Stanach Zjednoczonych odwróconą hipoteką (reverse mortgage). Według zasad odwróconej hipoteki wypłacana jest renta, która na końcu okresu musi zostać zwrócona w jednej kwocie. W zależności od umowy nagromadzona renta płatna jest wraz z odsetkami po określonym terminie, np. w przypadku przeprowadzki do domu opieki lub śmierci kredytobiorcy. Kredytobiorcy pozostają właścicielami nieruchomości i mogą nią dysponować. Spłata może nastąpić przez kredytobiorcę, jego spadkobierców lub poprzez sprzedaż nieruchomości. Wszelkie nadwyżki wynikające ze zużytkowania domu otrzymują oczywiście spadkobiercy.W Europie renta dożywotnia rozpowszechniona jest przede wszystkim w sektorze prywatnym. Typowym przykładem renty dożywotniej jest sprzedaż domu. Cena kupna przy uzgadnianiu renty dożywotniej nie jest wypłacana w pełnej wysokości lecz tylko częściowo (lub wcale). Nabywca zobowiązuje się wobec sprzedającego do natychmiastowej zapłaty części ceny kupna, natomiast reszta ceny będzie wypłacana comiesięcznie w formie renty aż do śmierci sprzedającego.

Jak wysoka jest renta dożywotnia

np. za nieruchomość lub kwotę kapitału? Przy podanym wieku oraz stopie procentowej - jak duży musiałby być kapitał (wartość nieruchomości), aby otrzymać określoną rentę dożywotnią? Lub też na jaką rentę dożywotnią można liczyć przy określonej wartości nieruchomości?...

Renta dożywotnia dla jednej osobyLand
Płeć
mężczyzna
kobieta

Wskazówka:

  • Proszę podać płeć, wiek, stopę procentową, jaka ma objąć wartość obecną, rodzaj płatności oraz wartość obecną lub pożądaną wysokość renty.

  • Proszę kliknąć na "oblicz".

  • Jeśli podali Państwo wartość obecną, obliczona zostanie wysokość oczekiwanej renty, jeśli podali Państwo wysokość renty, wyliczona zostanie wymagana wartość obecna.
Wiek

Wartość obecna

Stopa procentowa
(frei für )
Rodzaj płatności
rocznie
półrocznie
kwartalnie
miesięcznie

Renta

opcje rozszerzone

Proszę podać,

  • czy renta powinna być wypłacana zaliczkowo czy później
  • czy wypłacanie renty powinno nastąpić dopiero po upłynięciu określonego okresu lub
  • czy wypłaty renty powinny się zakończyć po upłynięciu określonego czasu.
płatna
na początku
pod koniec
Przesunięcie o:
Lata
Renta czasowa:
Płatność na
Lata
copyright: studio-3b - prettau - southtyrol - italy - http://www.webfinancialtools.de


Kalkulator dożywotniej renty:

Wartość obecna: Wartość obecna (bieżąca) to kwota, która powinna być przeznaczona na rentę dożywotnią, np. zysk ze sprzedaży nieruchomości lub zaoszczędzona kwota pieniędzy. Wartość obecna może być obliczona, jeśli znana jest wysokość renty dożywotniej lub może być wpisana w odpowiednie pole.

Stopa procentowa: Proszę wpisać wysokość uzgodnionej stopy procentowej w odpowiednie pole.

Sposób płatności: Proszę wybrać sposób płatności renty dożywotniej.

Renta: Jeśli podali Państwo wartość bieżącą, obliczona zostanie wysokość renty dożywotniej. Jeśli chcą Państwo otrzymać określoną wysokość renty, proszę ją wpisać. Obliczona zostanie wartość obecna, która musiałaby zostać zapewniona do osiągnięcia pożądanej wysokości renty.

Opcje rozszerzone: (nie są z reguły stosowane)

Płatność: proszę wybrać, czy renta ma być płatna za zaliczką, np. na początku roku czy też na końcu roku.

Renta przesunięta: Proszę określić, czy wypłata renty dożywotniej ma zostać przesunięta o określoną ilość czasu - wartość bieżąca będzie w tym czasie oprocentowana.

Renta czasowa: Proszę określić, czy renta ma być płacona tylko przez określony okres czasu.

Oblicz: Proszę kliknąć na 'oblicz' aby obliczyć rentę dożywotnią.

Wykasuj dane: Kasuje wszystkie dane.
Wskazówka:

Podstawą tych obliczeń są tabele oczekiwanej trwania życia w krajach. Tablice długości życia odzwierciedlają przeciętną oczekiwaną długość życia ludności i różnią się w zależności od danego kraju.

Firmy ubezpieczeniowe stosują własne tabele długości życia, które często uwzględniają znacznie dłuższe oczekiwane długości życia. Wyniki mogą się różnić w zależności od uwzględnionych tabel.

Za poprawność obliczeń nie jest przejmowana odpowiedzialność!


Studio 3b - Wiese 79 - 39030 Prettau - info@webfinancialtools.de